książki na wieczór

Wpisy z kategorii: Artykuły

sac.jpg

[Artykuł] Dlaczego Polacy chętnie sięgają po kryminały ?

Ostat­nimi czasy coraz czę­ściej mija­jąc półki w księ­garni możemy zauwa­żyć, że leży na nich wię­cej kry­mi­na­łów. Książki z tego gatunku - coraz szyb­ciej i pew­niej opa­no­wują Pol­ski rynek. Jed­nak co spra­wia, że Polacy tak chęt­nie zaczy­tują się w kry­mi­na­łach? Na to pyta­nie posta­ram się odpo­wie­dzieć w tym arty­kule, zapra­szam do prze­czy­ta­nia czytaj dalej

komentarze: 2
pobrany plik.jpg

[Artykuł] Dlaczego warto czytać książki?

W dzi­siej­szym świe­cie coraz wię­cej osób odcho­dzi od ksią­żek. Sku­pia­jąc się na coraz prost­szych roz­ryw­kach i pochła­nia­jąc, para­do­ku­men­talne” seriale, które robią im wodę z mózgu. A prze­cież czy­ta­nie nie tylko spra­wia, że czło­wiek nabywa wie­dzę, lecz to wła­śnie pod­czas czy­ta­nia nasz mózg, jest naj­bar­dziej odprę­żony. Przejdźmy teraz do zalet czy­ta­nia. czytaj dalej

komentarze: 19
przewieszenie-b-iext31215482.jpg

[Artykuł] 5 Książek które warto przeczytać w Ferie zimowe

Okres ferii zbliża się nie­ubła­ga­nie, w nie­któ­rych woje­wódz­twach ta prze­rwa zimowa już panuje, ale jed­nak więk­sza część Pol­ski będzie musiała tro­chę pocze­kać. Pogoda za oknem nie dopi­suje, dla­tego pole­cam prze­czy­tać książkę, ale co czy­tać sie­dząc pod kocem z cie­płą her­batą, gdy na dwo­rze trwa zawie­ru­cha śnieżna? Tego dowie­cie się w tym artykule czytaj dalej

komentarze: 6
Kindle-VS-Books.jpg

[Artykuł] Czytnik vs klasyczna książka

Pojawienie się na rynku e-booków podzieliło społeczeństwo czytelnicze na dwa obozy - ich zwolenników i przeciwników. Na wielu forach dyskusyjnych co raz ktoś porusza dyskusję na temat tego, który sposób czytania jest lepszy, jednak większość z nich rozpoczynają osoby sponsorowane przez daną firmę / wydawnictwo. Jednak, co jest lepsze? Czytniki, książki czy może oba są równie dobre i należy zakopa czytaj dalej

metro-2033-b-iext30526498.jpg

[Artykuł] Metro 2033 Powieść postapokaliptyczna czy pokazanie natury człowieka

Powieść Metro 2033, znają niemalże wszyscy. Książka zanim weszła do sprzedaży, leżała już na liście bestsellerów. Ludzie wykupywali ją hurtowo jeszcze przed premierą. Sama książka opowiada losy, Rosjan którzy przetrwali wojnę nuklearna i schowali się w największym schronie przeciwatomowym-Moskiewskim metrze. Lecz Metro 2033 to coś więcej niż zwykła książka z działu science Fiction czytaj dalej

komentarze: 5