książki na wieczór

sac.jpg

[Artykuł] Dlaczego Polacy chętnie sięgają po kryminały ?

Ostat­nimi czasy coraz czę­ściej mija­jąc półki w księ­garni możemy zauwa­żyć, że leży na nich wię­cej kry­mi­na­łów. Książki z tego gatunku - coraz szyb­ciej i pew­niej opa­no­wują Pol­ski rynek. Jed­nak co spra­wia, że Polacy tak chęt­nie zaczy­tują się w kry­mi­na­łach? Na to pyta­nie posta­ram się odpo­wie­dzieć w tym arty­kule, zapra­szam do prze­czy­ta­nia czytaj dalej

komentarze: 2
pobrany plik.jpg

[Artykuł] Dlaczego warto czytać książki?

W dzi­siej­szym świe­cie coraz wię­cej osób odcho­dzi od ksią­żek. Sku­pia­jąc się na coraz prost­szych roz­ryw­kach i pochła­nia­jąc, para­do­ku­men­talne” seriale, które robią im wodę z mózgu. A prze­cież czy­ta­nie nie tylko spra­wia, że czło­wiek nabywa wie­dzę, lecz to wła­śnie pod­czas czy­ta­nia nasz mózg, jest naj­bar­dziej odprę­żony. Przejdźmy teraz do zalet czy­ta­nia. czytaj dalej

komentarze: 19
przewieszenie-b-iext31215482.jpg

[Artykuł] 5 Książek które warto przeczytać w Ferie zimowe

Okres ferii zbliża się nie­ubła­ga­nie, w nie­któ­rych woje­wódz­twach ta prze­rwa zimowa już panuje, ale jed­nak więk­sza część Pol­ski będzie musiała tro­chę pocze­kać. Pogoda za oknem nie dopi­suje, dla­tego pole­cam prze­czy­tać książkę, ale co czy­tać sie­dząc pod kocem z cie­płą her­batą, gdy na dwo­rze trwa zawie­ru­cha śnieżna? Tego dowie­cie się w tym artykule czytaj dalej

komentarze: 6